عجب!

داشتم از خیابون رد میشدم که صدای بلند یکی از آهنگهای قدیمی modern talking رو شنیدم. بدون اینکه سرم رو برگردونم پیش خودم فکر کردم: فقط یه آدم جواد میتونه تو این دور و زمونه با صدای بلند از اینجور آهنگها تو ماشینش پخش کنه.

برگشتم نگاه کردم دیدم بعـــله! یه پیکان کف خوابیده با لاستیک های دور سفید!

تو دلم گفتم خدا یه عقلی به تو بده و یه پولی هم مجددا به تو!!!