جبران

تا تونسته از ما بیگاری کشیده! همش میگه ایشالا عروسیت جبران کنم… اما من که می دونم. اگه برای عروسی هم بیادش، یه جوری برای خودش و بچه هاش پرتغال پوست میگیره که ناخنهای بلند و لاک زدش خراب نشه!

(البته تقصیر خودش هم نیست، زمونه عوض شده. دیگه گذشته اون زمانی که اینجور آدما بیان برا عروسی آدم برنج آبکش کنن یا سبزی پاک کنن! پختن و شستن و پذیرایی همش با رستوران و تالاره…)