روز سبز دانش آموز

با دوستم رفتیم توی مراسم روز سبز دانش آموز شرکت کردیم. خشونت نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه و پلیس نسبت به روز قدس خیلی بیشتر شده بود. با باتوم و گاز اشک آور و اسلحه های شلیک گلوله رنگی به جون مردم بی دفاع افتاده بودن و تا جایی که می تونستن هر تجمعی رو تارومار می کردن. یه گلوله رنگی هم در حین فرار توی خیابون مفتح به من شلیک شد که به پایین گردنم خورد. یه ذره جاش درد گرفت و لباسم نارنجی شد.

خیلی ها باتوم و گاز اشک آور خوردن و بازداشت شدن. میگن تعداد زیادی از دخترا رو دستگیر کردن که از محل بازداشتگاهشون هیچ خبری نمیدن. خدا به دادشون برسه.

با خودم میگم کاش ما هم مسلح بودیم می تونستیم خدمت نیروهای یگان ویژه برسیم!