سالاری

تو گروهمون الکی همه با هم فامیلن. اینجا برا خودم بابا، برادر، عمو، پسرعمو و … دارم.یه بابا هادی دارم که خیلی باحال و مهربونه.
یه سری رفتم به بابام گفتم: بابا از تو سطل آسایشگاه یه کیسه پر از کره پیدا کردم.زیاد اومده ریختن دور. اوردمش برا خودمون! بابام گفت: آفرین پسرم. اما اگه خواستی از سربازیت برا کسی تعریف کنی بگو تو سربازی سالاری می کردم!
از خنده مرده بودم از این حرفش!