شباهت

سربازی برای پسرها مثل حاملگی برای خانوم ها میمونه…
هر دو آدم رو از قیافه میندازه و هرکی هم به آدم میرسه میپرسه چند ماهته؟!