کارت تلفن!

واسه منم از این کارت تلفنا فرستادن در خونه… روش نوشته کارت پایان خدمت! یه عکس بیرنگ از خودم روش چاپ شده بسختی میتونم تشخیص بدم خودمم! جای شکرش باقیه که اوردنش تا دم در خونه و گم و گور نشده…