من برگشتم

۱. میدونم خودم رو مسخره کردم با این وضع وبلاگ داری
۲. تقصیر من نیست.. خود وبلاگ داری از مد افتاده
۳. اما باید پستهای جدیدتر و بیشتری هم بازیابی میشد نمیدونم چرا نشد… یه سری از پستها گم شدن مثل اینکه
۴. کاش این روزهای لعنتی زود بگذره و پاییز بیاد