کارت تلفن!

واسه منم از این کارت تلفنا فرستادن در خونه… روش نوشته کارت پایان خدمت! یه عکس بیرنگ از خودم روش چاپ شده بسختی میتونم تشخیص بدم خودمم! جای شکرش باقیه که اوردنش تا دم در خونه و گم و گور نشده…

One Reply to “کارت تلفن!”

  1. درود!
    حالا خوبه مال تو رو آوردن دم خونه، مال من که همون قدیمیاست ۴ ماه بعد گفتن بیا پادگان بگیرش. حالا کی بگن بیا عوضش کن و با چقد هزینه خدا میدونه!!!
    ماترنگک بازم با موضوع جدید: «خوش و بش!»
    قدمتون رو چیشوم!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *