کاش

چقدر خوبه که هرکی سرش تو کار و زندگی خودش باشه. هرچی داره و هرچی میدونه رو پیش خودش نگه داره و پزشو به دیگران نده!

کاش همه آدما زود افکارشون بزرگ میشد دست از رفتار بچه گونه بر میداشتن…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *