بچه که بودیم

بچه که بودیم ؛ جاده ها خراب بود، نیمکت مدرسه ها خراب بود، شیرای آب خراب بود، زنگای در خونه ها خراب بود ….
ولی آدما سالم بودن…
واقعا روز های خوبی بود…

One Reply to “بچه که بودیم”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *