بچه که بودیم

بچه که بودیم ؛ جاده ها خراب بود، نیمکت مدرسه ها خراب بود، شیرای آب خراب بود، زنگای در خونه ها خراب بود ….
ولی آدما سالم بودن…
واقعا روز های خوبی بود…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *